Mulebykontrol

Skema til indberetning

 
Klik på ovenstående og få skemaet i en printvenlig udgave.
 

Vejledning til 5 og 10 års kontrol - skema 1Aa

»Anmodning om beholderkontrol«
Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af fl ydende husdyrgødning og
ensilagesaft skal beholderen mindst hvert 5. eller 10. år kontrolleres af en autoriseret kontrollant. I stedet for
kontrol kan det dog vælges at tage beholderen ud af drift.
Anmodning om kontrol sker ved, at denne blanket udfyldes og sendes til den kontrollant, som ønskes bestilt
til at foretage kontrollen. Kontrollanten videresender kopi af den udfyldte blanket til kommunalbestyrelsen i
den kommune, hvor beholderen ligger.
Hvis kontrol ikke ønskes gennemført, og beholderen i stedet tages ud af drift, udfyldes blanketten ”5 eller 10
års kontrol – skema 1B. Erklæring om, at beholder tages ud af drift” og sendes til kommunalbestyrelsen i
den kommune, hvor beholderen ligger.
Bekendtgørelse om kontrol af beholdere
til opbevaring af flydende husdyrgødning
og ensilagesaft (uddrag)
Udarbejdet af KL i samarbejde med Miljøstyrelsen Side 2 af 2
BE 305 (03/2015)
Pligt til beholderkontrol
§ 9. Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring
af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med
en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert
10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en
autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne
i kapitel 5, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Beholdere, som er omfattet af stk. 1, og som er
beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller
søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for
brugerens egen regning.
Stk. 3. Brugeren skal indgive anmodning om kontrol af
beholdere efter stk. 1 og stk. 2 til en autoriseret kontrollant
senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 eller
stk. 2 nævnte frist.
Stk.4-5. (Udeladt).
§ 12. Brugeren af en beholder kan undlade at indgive
anmodning om kontrol til en autoriseret kontrollant, jf.
§§ 9 og 11, eller lade gennemføre supplerende eftersyn,
jf. § 15, såfremt beholderen tages ud af drift. Beholderen
anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og
rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunalbestyrelsen
meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift.
Stk. 2. Såfremt beholderen tages ud af drift, skal meddelelsen
herom til kommunalbestyrelsen efter stk. 1
senest gives på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol
skulle være indgivet, jf. § 9, stk. 3, § 10 og § 11,
stk. 2, eller på det tidspunkt, hvor brugeren skulle give
meddelelse til den autoriserede kontrollant efter § 16.
Stk. 3. (Udeladt).
Stk. 4. Brugeren skal skriftligt give kommunalbestyrelsen
meddelelse herom, inden en beholder, der er taget
ud af drift, tages i brug igen.
Stk. 5. (Udeladt).
Straf og ikrafttrædelse
§ 27. Medmindre højere straf er forskyldt efter den
øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der
1) overtræder bestemmelserne i § 9, stk. 1-3, og § 10,
2) overtræder bestemmelserne i § 12,
3) overtræder bestemmelserne i § 16, eller
4) undlader at efterkomme påbud efter § 11, stk. 2, eller
§ 15, stk. 3.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis
overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed,
og hvis der ved overtrædelsen er
1) voldt skade eller fremkaldt risiko for skade på miljøet,
eller
2) opnået eller tilsigtet økonomisk fordel for den pågæl -
dende selv eller andre, herunder ved besparelser.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer)
strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013,
jf. dog stk. 2.
Siden er opdateret 17. juni 2024  | pb@mulebykontrol.dk